Home / Umowa wypożyczenia aparatu Instax

Umowa wypożyczenia aparatu Instax

UMOWA WYPOŻYCZENIA

 

Zawarta w dniu ………………………………………………..w Warszawie, pomiędzy :

Światłoczułe, 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7 ,

Tel. 0 22 826-47-55 zwanym w dalszej części umowy WYPOŻYCZAJĄCYM

A

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel. ………………..……………………….………………..…e-mail……………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego ………………………………………………….,

zwanym w dalszej części umowy KORZYSTAJĄCYM.

 1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu fotograficznego

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń WYPOŻYCZAJĄCEGO wobec KORZYSTAJĄCEGO, powstałych w związku z realizacją umowy, KORZYSTAJĄCY wpłaca kaucję  zwrotną w łącznej wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto.

 

 1. Terminarz

Sprzęt fotograficzny zostaje wydany KORZYSTAJĄCEMU w dniu…………………………….., po podpisaniu umowy. Sprzęt zostanie zwrócony w dniu …………………………………….

do godziny……….. w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie, na swój koszt; w przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczona opłata za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

 

 1. KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się płacić WYPOŻYCZAJĄCEMU opłatę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę tj. w

łącznej wysokości 20zł  (słownie dwadzieścia złotych) brutto.

 

 1. Warunki

KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się do zakupu co najmniej 1 wkładu do przedmiotu  umowy w

Cyfrowe Laboratorium  Kodak Express.

 

 1. Stan techniczny sprzętu

WYPOŻYCZAJĄCY przekazuje do używania KORZYSTAJĄCEMU sprzęt sprawny technicznie, co KORZYSTAJĄCY  stwierdza własnoręcznym podpisem.

W przypadku stwierdzenia usterek, bądź zniszczenia sprzętu w momencie jego zwrotu WYPOŻYCZAJĄCY naliczy KORZYSTAJĄCEMU koszty naprawy .

 

 

 1. Do obowiązków Najemcy należy:
 • użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
 • zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem,
 • niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia,
 • nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego,
 • nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,
 • utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie,
 • pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz napraw wynikłych na skutek niewłaściwej eksploatacji.

 

 1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
 2. Postanowienia dodatkowe

Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy  mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a wszystkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby WYPOŻYCZAJĄCEGO.

 

 

 

 

……………………………………………………….                                                      ……………………………………………………….

Wypożyczający                                                                                               Korzystający

 

 

…………………………………………………………

Miejscowość  i  data

                                                                                                                                                           

X