Home / Regulamin

Regulamin

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”bew5v2q3s9″ data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”50″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″ data_shortcode_id=”nqsnctgoh”][cmsmasters_text shortcode_id=”y520qsg3sn” animation_delay=”0″]

§1 Definicje

Terminy pojawiające się w regulaminie oznaczają:
Adres e-mail (Mail) – adres poczty elektronicznej, który umożliwia porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Adres reklamacyjny –  Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7
Cennik dostaw – znajduje się w zakładce Wysyłka; stanowi zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów;
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniony przez Klienta przy rejestracji w www.swiatloczule.com
Formularz zamówienia – skrypt będący częścią platformy www.swiatloczule.com, który służy do złożenia Zamówienia przez Klienta.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kod promocyjny – bonus udzielany Klientowi wyrażony procentowo lub wartościowo; bonus może zostać również wyrażony w formie darmowej przesyłki lub darmowego dodatku do złożonego zamówienia.
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
Kodeks postępowania cywilnego – ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku z późniejszymi zmianami
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta (Konto) – zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Usługodawcę Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje dostęp do wybranych Usług, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Mail), chronionym hasłem dostępu (Hasło).
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://swiatloczule.com/platnosci/
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Usługodawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Przedmiot świadczenia –  Przedmiot umowy.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.swiatloczule.com
Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego Konta przez Klienta
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem
Towar  produkty oferowane Klientowi przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy pod adresem www.swiatloczule.com.
Umowa sprzedaży (Umowa) –  umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.swiatloczule.com.
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach serwisu www.swiatloczule.com, w szczególności na sprzedaży Klientom Towarów będących w aktualnej ofercie handlowej www.swiatloczule.com.
Usługodawca – Przedsiębiorstwo”MULTAN”, Mirosława Choińska, Karol Choiński, ul. gen. W. Sikorskiego 70 B 05-075 Warszawa, NIP 1130077697, REGON 010469901
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2017 roku z późniejszymi zmianami
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipc 2002 roku z późniejszymi zmianami
Wada – zarówno Wada fizyczna jak i Wada prawna.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Kupującego;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym;
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Usługodawcę lub osobę trzecią, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy;
 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Usługodawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedawana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Usługodawcą.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.swiatloczule.com prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego z serwisu www.swiatloczule.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w artykule 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach serwisu www.swiatloczule.com;
  2. warunki i zasady składania przez Kupującego Zamówień;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów
 5. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zapisów i postanowień zawartych w Regulaminie.
 6. Korzystanie z serwisu www.swiatloczule.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowsze, z włączoną obsługa języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies”;
  2. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s;
  3. strona internetowa sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.
 7. Umowa pomiędzy Kupującym oraz Usługodawcą zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 8. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Usługodawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad.
 10. Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.
 11. Usługodawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu artykułu 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w sklepie.
 12. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany Adres e-mail: zamówienia wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do Miejsca wydania rzeczy wydrukowanego Dowodu zakupu.
 13. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 14. Usługodawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Rejestracja

 1. Zarejestrowanie przez Kupującego w ramach www.swiatloczule.com pozwala na:
  1. dokonanie zakupu w sklepie www.swiatloczule.com
  2. uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta
  3. zdefiniowanie adresu Miejsca wydania rzeczy i danych do FV VAT
  4. edycję adresu Miejsca wydania rzeczy i danych do FV VAT
  5. powiązanie konta z mediami społecznościowymi
 2. W celu dokonania Rejestracji Kupujący musi podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.swiatloczule.com oraz akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji
 3. Podczas procesu Rejestracji Kupujący podaje Adres e-mail, Login i Hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma możliwość swobodnego wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Serwisie www.swiatloczule.com.
 4. Zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że Kupujący jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Kupującego.

§4 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. zalogowanie do osobistego konta powstałego w procesie Rejestracji
  2. dodanie do koszyka produktu
  3. wybór rodzaju dostawy
  4. wybór rodzaju płatności
  5. wybór miejsca wydania rzeczy
  6. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę ”
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Usługodawcy, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia nie ze swojej winy i poinformował o tym Usługodawcę.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskaniu limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 5 dni roboczych, którego bieg rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia
 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 punkt 12b niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca realizuje Zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia
 10. Usługodawca dostarczy Zamówienie według terminu podanego na etapie składania Zamówienia.
 11. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy dostarczenia Zamówienia określone w punkcie 11 powyżej mogą ulec przedłużeniu.
  1. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu dostarczenia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
  2. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu i odstąpienia od Umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń.
 12. Usługodawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 Dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie przekroczy trzydziestu dni od dnia złożenia Zamówienia.
 13. W sytuacji, gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego Zamówienia, Kupujący ma prawo wyboru, czy zrealizuje Zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z całego Zamówienia.

§5 Polityka cenowa, rabatowa i dostępność

 1. Wszystkie ceny podane na platformie w domenie www.swiatloczule.com przedstawione są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podane na platformie w domenie www.swiatloczule.com uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych Towarów.
 3. Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w domenie www.swiatloczule.com, chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej
 4. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 5. Jeśli w chwili składania Zamówienia z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne artykuły, niż Kod Promocyjny, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Kupującego.
 6. Kodem Promocyjnym objęte są artykuły wskazane w opisie danej akcji promocyjnej.
 7. Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili Złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.
 8. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 9. www.swiatloczule.com zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen Towarów
  2. zmian wysokości kosztów dostawy
  3. wprowadzania nowych Towarów do oferty
  4. przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia
  5. modyfikacji akcji promocyjnych
  6. wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności www.swiatloczule.com
 10. Postanowienia punkt 9a, 9b powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych Zamówień. W przypadku skutecznie złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 11. Dostępność podawana na stronie dotyczy jednej sztuki produktu.

§6 Zapłata ceny

 1. Płatności za Zamówienia, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w www.swiatloczule.com oraz na zasadach określonych przez Usługodawcę.
 2. Narzędzia płatnicze różnią się dla poszczególnych form transportu.
 3. Usługodawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze których wyboru dokonuje Kupujący:
  1. Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy – płatność dokonywana po złożeniu Zamówienia na numer konta podany w zakładce płatności, dyspozycje przelewu Kupujący składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w dni robocze. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze konto, dopiero wtedy przekazujemy Zamówienie do wysyłki. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego Przelewu Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a Zamówienie jest anulowane. Usługodawca nie honoruje potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu powinien znajdować się tylko numer Zamówienia. W innym przypadku realizacja Zamówienia może zostać opóźniona
  2. Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl
  3. Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl
  4. Zapłata za pośrednictwem PayPal
 4. Wszystkie płatności internetowe w sklepie www.swiatloczule.com realizowane są za pośrednictwem strony Przelewy24.pl. Operatorem płatności jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935
 5. Zamówienia nieopłacone przez Kupującego w ciągu 4 dni roboczych od chwili złożenie Zamówienia będą automatycznie anulowane.
 6. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 7. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Usługodawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny Usługodawca zwróci mu całą wpłaconą kwotę.
 8. W razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Usługodawca podejmuje próby ustalenia numeru Zamówienia, w szczególności podejmuje próbę kontaktu z Kupującym.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://swiatloczule.com/zwroty/ lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Usługodawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeśli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§8 Rękojmia

 1. Usługodawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. punkt 4a i 4b nie ma zastosowania, jeżeli Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzecz żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Usługodawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 8. Usługodawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Usługodawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Usługodawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Usługodawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Usługodawcy.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Usługodawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Usługodawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Usługodawcy.
 12. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Usługodawca, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §8 pkt 10.
 13. Usługodawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Usługodawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.
 15. Jeśli Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni uważa się, że oświadczenie lub żądanie Konsumenta zostało uznane.
 16. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 17. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 18. W przypadku, kiedy określony przez Usługodawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 19. W terminach określonych w §8 pkt 15-18 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15 – 17, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 22. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 23. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Usługodawca wadę podstępnie zataił.
 24. Usługodawca o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.

§9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony baz danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://swiatloczule.com/polityka-prywatnosci/
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  20.08.2018
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu Adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (https://swiatloczule.com/regulamin/). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Usługodawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
 5. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Kupującym a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy www.swiatloczule.com na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sportne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

X